بستن منو
پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۵

مسیر سایت

خدمات بیمه پاسارگاد > بیمه اشخاص

بیمه های اشخاص

بیمه های اشخاص
بیمه اشخاص
بیمه اشخاص
انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمینهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌.
باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که بیمه اشخاص یکی از مهمترین شاخه های رفاه اجتماعی محسوب می شود.


وجود یک محيط آرام و بي دغدغه يکي از بديهي ترين تمايلات انسان است و همواره بشر سعي داشته با فعاليت هاي اقتصادي براي ساختن يک زندگي بهتر کوشش بيشتري از خود نشان دهد. بيمه اشخاص رشته ای از بيمه است که موضوع آن تامين بيمه گذار در مقابل نگراني هاي مربوط به معيشت او در دوران کهولت و يامعيشت خانواده او پس ازفوت ونيز تامين هزينه درمان خانواده و خود اوست. بيمه پاسارگاد به منظور رفع اين تشويش و نگرانيها، اقدام به صدور انواع بيمه هاي اشخاص(عمر،حوادث و درمان) به شرح زير نمايد:

انواع بيمه های عمر:

بيمه عمر به شرط فوت:
در بيمه عمر به شرط فوت, بيمه پاسارگاد تعهد مي كند در ازاي پرداخت حق بيمه توسط بيـمه گـزار در صـورت فـوت بيمه شـده سرمايه بيمه را به استفاده كننده (گان) تعيين شده در بيمه نامه بپردازد. انـواع آن كه در حال حاضـر توسـط اين شـرکت عـرضه مي گردد عبارتند از:

بيمه عمر زماني (با مدت محدود) با سرمايه ثابت:
بيمه عمرزماني با سرمايه ثابت بيمه نامه اي است كه در طول مدت بيمه سرمايه بيمه تغيير نمي نمايد در اين نوع بيمه شرکت تعهد مي كند كه در ازاي پرداخت حق بيـمه تـوسـط بيمـه گذار، براي مـدت زمــاني مـعيـن و در صـورتـي كـه بيمه شـده درخلال آن مدت فوت نمايد, مبلغ بيمه توافق شده را به استفاده كننده (گان) از قرارداد بپردازد.اين نوع بيمـه نـامه به دو صـورت انفـرادي( بـراي يك نفر) وگروهي(بـراي اجتمـاعـي از بيـمه شـدگان، از قبيل کارکنان کارخانه ها, شرکت ها,سازمانها و .......) صادر مي گردد.

بيمه عمرزماني (با مدت محدود) با سرمايه نزولي:
اين نوع بيمه نامه كه صدور آن مورد استقبال نيز قرار گرفته, به صورت مستقل و يا مكمل بيمه عمر صادر مي شود, بيمه اي است كه با هدف حمايت شخص بيمه شده در مقابل بدهيهاي او طرح ريزي گرديده و مـبلغ بيـمه سـال به سال نسبت به مبلغ اوليه بيمه نامه كاهش مي يابدو سرانجام درتاريخ انقضاء بيمه نامه به صفر مي رسد.اين نوع بيمه نامه که به بيمه عمر مانده بدهکار نيز معروف است در بيمه پاسارگاد به صورت انفرادي و گروهي عرضه مي شود.

بيمه های مختلط (عمر و تشکيل سرمايه):
اين بيمه از تركيـب بيمه هـاي به شـرط فـوت و بيمه هـاي به شـرط حيـات تـشكيل يافتـه اسـت. به موجـب اين بيمه نامـه علاوه بر پوشش بيـمه عمـر, سرمايه اي براي آينده بيمه گذار نيز فراهم مي گردد. سرمايه مذكور مي تواند براي تأمـين مـواردي از قبيل: تهيه مسكن، هزينه ازدواج، هزينه هاي تحصيلي و ... استفاده گردد. بيمه هاي مختلط براي مدت معين صادر مي گردد. بيمه پاسارگاد در اين بيمه نامه تعهد مي نمايد در صورتي كه بيمه شده در طــول مــدت قــرارداد فوت نـمايد ، مبلغ بيـمه را به استفاده كننده (گان) پرداخت و درصورتي كه بيمه شده در پايان مدت بيمه در قيدحيات باشد مبلغ بيمه به خود بـيمه شد ه و يا استفاده كنند (گان) بيمه نامه پرداخت نمايد.

بيمه هاي حوادث شخصي:
بيمه حوادث شخصي عبارت از قراردادي است كه به موجب آن خطرات فوت و از كارافتادگي موقــت و يا دائــم ناشــي از حادثه به عـنوان پوشش هاي اصلي و هزينه هاي پزشكي، انواع غرامت روزانه و يا هفتگي و يا بيمارستاني به عنوان پوشش هاي تبعي و تكميلي را مورد تأمين قرار مي دهد .اين بيمه نامه به صورت انفرادي و گروهي صادر مي گردد. در بيمه حوادث گـروهي با توجـه به درخواســت بيمه گذار تعهد بيـمه پاسارگاد مي تواند ۲۴ ساعته، محدود به محيط كار، ساعات و مكان مشخص، ايام مأموريت، سرمايه هاي متغير و... تنظيم گردد.

بيمه هاي درمان:
با توجه به هزينه هاي روزافزون بهاي خدمات بيمارستاني و به منظور جبران اين هزينه ها ،بيمه پاسارگاد طرح بيمه هاي درمان خود را عرضه مي نمايد. بيمه درمانی صرفاً به صورت گروهي ارائه مي گردد .موسسه ها، سازمانها و شرکتهـاي دولتـي و خـصوصي كه تـعداد كاركنان آنان با اعضاي تحت تكفلشان از ۵۰ نفر بيشـتر باشد مي تـوانند تحـت پوشش بيمه گروهي مازاد درمان قرار گيرند. تعهد اصلي در بيمه مازاد درمان گروهي , جبران هزينه هاي بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود بوده و هزينـه هاي پاراكلينـيكي، هزينـه هاي مـربوط به رفـع عيوب انكساري چشم، هزينه هاي مجاز سرپائي، هزينه اعضاء طبيعي بدن، هزينه هاي آمبولانس و ... قابل اضافه شدن به پوشش اصـلي می باشد.


( 1 Vote )