بستن منو
سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۱

بیمه مسئولیت حرفه ای ::: Insurance Professional

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت حرفه ای


این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای افراد را که بر اثر غفلت و خطا در هنگام اجرای وظایف حرفه ای خود باعث وارد نمودن خسارت مالی ،بدنی یا هر دو به افرادی می شوند که به نحوی از خدمات آنها استفاده می کنند ،را پوشش می دهد مانند مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان.

بیمه مسئولیت حرفه ایمثلا"چنانچه پزشکی به علت خطا ،اشتباه ،غفلت و یا قصور در تشخیص ،معالجه مداوا ،اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی ،روانی و یا فوت بیماری شود و مسئولیت حرفه ای خود را تحت پوشش بیمه قرار داده باشد بیمه گر خسارت او را جبران می نماید.

( 0 Votes )