بستن منو
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۹

مسیر سایت

پورتال خبری > خبر و اخبار بیمه پاسارگاد > آگهی پذیره نویسی سهام بیمه پاسارگاد

آگهی پذیره نویسی سهام بیمه پاسارگاد

آگهی پذیره نویسی سهام

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی:۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱


در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) و مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ هیأت مدیره و مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۱۹۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید با انجام مرحله دوم افزایش سرمایه، از طریق صدور سهام جدید، سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۷۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰ر۹۰۷ میلیون ریال، منقسم بر ۰۰۰ر۲۰۰ر۹۰۷ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

مبلغ ۴۰۰ر۱۱۳میلیون ريال از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مبلغ ۰۷۹ر۳۳ میلیون ريال از محل سود انباشته و مبلغ ۷۲۱ر۴ میلیون ريال از محل اندوخته سرمایه ای.

۱-سرمایه فعلی شرکت : ۰۰۰ر۷۵۶ میلیون ریال منقسم به ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۶ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی عادی با نام.

۲- مبلغ افزایش سرمایه : ۲۰۰ر۱۵۱ میلیون ریال (معادل ۲۰ درصد سرمایه فعلی) منقسم به ۰۰۰ر۲۰۰ر۱۵۱ سهم عادی با نام جدید به قیمت اسمی هر سهم ۰۰۰ر۱ ریال.

۳-مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه: ۲۰۰ر۹۰۷ میلیون ریال منقسم به ۰۰۰ر۲۰۰ر۹۰۷ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی عادی با نام به قیمت اسمی هر سهم ۰۰۰ر۱ ریال.

۴- ارزش اسمی هر سهم: ارزش اسمی هر سهم ۰۰۰ر۱ ریال می باشد.

۵-تعداد کل سهام عرضه شده : معادل بخش مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۰۰۰ر۴۰۰ر۱۱۳ سهم عادی ۰۰۰ر۱ ریالی.

۶- نوع سهم : نوع سهم عادی می باشد و شرکت سهام ممتاز ندارد.

۷-محل افزایش سرمایه :مبلغ ۴۰۰ر۱۱۳ میلیون ریال از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آوردۀ نقدی ، مبلغ ۰۷۹ر۳۳ میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۷۲۱ر۴ میلیون ریال از محل اندوخته سرمایهای خواهد بود.

۸-موضوع افزایش سرمایه: به منظور افزایش ظرفیت شرکت برای قبول ریسک، افزایش نسبت توانگری مالی با توجه به آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه وتأمین شرایط لازم جهت گسترش فعالیت های بیمه اتکایی کشور ، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

۹- به هر یک از سهامداران که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ سهامدار شرکت بوده اند به ازای تعداد هر ۲۰ سهم ۳ حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد ۱ سهم جايزه تعلق می گیرد.بدیهی است تعداد سهام و حق تقدم متعلقه در گواهینامه های حق تقدم محاسبه و به سهامداران محترم اعلام خواهد شد.

۱۰- سهامداران محترمی که به هردلیل ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار این آگهی ، گواهی نامه حق تقدم خود را از طریق پست دریافت ننمایند می توانند به امور سهام بیمه پاسارگاد (آدرس مندرج در بند ۱۲) مراجعه و گواهی نامه حق تقدم خود را دریافت نمایند.

۱۱- مهلت استفاده از حق تقدم درخرید سهام جدید ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

۱۲- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند ، حسب مورد باید طبق موارد زیر اقدام نمایند:

الف – سهامدارانی که به موجب گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند لازم است ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه ، مراتب را با پست سفارشی به نشانی امور سهام بیمه پاسارگاد واقع در تهران- خیابان هشت بهشت – نبش خیابان دکتر فاطمی – شماره ۲ ارسال نموده و یا مستقیما به یکی از شعبه های بیمه پاسارگاد تحویل و رسید دریافت نمایند.

ب- سهامدارانی که به موجب گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان بهای سهام جدید را تامین نمی کند ، لازم است ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا ما به التفاوت آن را به حساب شماره ۱-۱۲۹۹۹۹۹-۱۱-۲۲۵ به نام شرکت بیمه پاسارگاد ، قابل واریز از طریق کلیه شعبه های بانک پاسارگاد واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید ، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم ، با پست سفارشی به نشانی امور سهام بیمه پاسارگاد واقع در تهران- خیابان هشت بهشت – نبش خیابان دکتر فاطمی – شماره ۲ ارسال نموده و یا مستقیماً به یکی از شعبه های بیمه پاسارگاد تحویل و رسید دریافت نمایند.

۱۳- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه ، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق شرکت فرابورس ایران اقدام نمایند . با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای اسمی سهام جدید ، به حساب شماره ۱-۱۲۹۹۹۹۹-۱۱-۲۲۵ به نام شرکت بیمه پاسارگاد قابل پرداخت در کلیه شعب بانک پاسارگاد، اقدام نموده و رسید بانکی مربوطه ، به انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید ، ظرف مهلت مقرر، با پست سفارشی به نشانی امور سهام بیمه پاسارگاد واقع در تهران- خیابان هشت بهشت – نبش خیابان دکتر فاطمی – شماره ۲ ارسال نموده و یا مستقیماً به یکی از شعبه های بیمه پاسارگاد تحویل و رسید دریافت نمایند.بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده و یا عدم واریز بهای اسمی ، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

۱۴- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده ، توسط این شرکت از طریق فرا بورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

* مسئوليت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیۀ پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

* ناشر، حسابرس ، ارزش یابان، مشاوران حقوقی ناشر و شرکت های تامین سرمایه ، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور ، تقصیر ، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعاتی ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد ، متضرر گردیده اند.

* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا ، تضمین سود آوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

* با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.

* سایر سرمایه گذارانی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده از طریق شرکت فرا بورس را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت می توانند به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس:www.pasargadinsurance.irمراجعه و یا با شماره تلفن ۸۲۴۸۹-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این آگهی مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس تهران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳، سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت نظارت بر بازار اولیه، ارسال نمایند.

* گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.pasargadinsurance.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس: www.codal.ir در دسترس می باشد.

هیأت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد


( 3 Votes )

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی