بستن منو
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۲۸

مسیر سایت

پورتال خبری > خبر و اخبار بیمه پاسارگاد > پذیره نویسی سهام بیمه پاسارگاد

پذیره نویسی سهام بیمه پاسارگاد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۹۰۰۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

معطوف به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۶۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰ر۱۳۴ر۱ میلیون ریال طی مدت دو سال و در سه نوبت و تفویض اختیار عملی نمودن آن به هیأت مدیره و موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره نامه های ۲۵۹۰۲ /۹۱ و ۲۵۹۵۸ /۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ و مجوز شماره  ۱۲۱/۲۳۱۹۶۹مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص ، مقرر گرديد با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ هيأت مديره، در مرحله دوم افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید ، سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۷۵۶ میلیون ریال به ۲۰۰ر۹۰۷ میلیون ریال منقسم بر ۰۰۰ر۲۰۰ر۹۰۷ سهم۰۰۰ر۱ ريالی افزایش یابد. لازم به ذکر است که تعداد ۰۰۰ر۸۰۰ر۳۷  سهم از افزايش سرمايه فوق الذکر از محل سود انباشته و اندوخته قانونی انجام می گردد.

در مهلت تعيين شده جهت استفاده از حق تقدم خريد سهام تعداد ۳۹۲ر۳۷۷ر۱۱۳ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذيره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه تعداد ۶۰۸ر۲۲  سهم ۰۰۰ر۱ ريالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی مطابق مجوز شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۲۵۴۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری تهران به شرح زیر عرضه می­ گردد:


۱) موضوع فعالیت شرکت: مطابق اساسنامه شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) موضوع فعالیت به شرح زیر می­ باشد.

- انجام عمليات بيمه­ اي مستقيم در انواع رشته هاي بيمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران  ؛

- تحصيل پوشش بيمه­ هاي اتكايى از داخل يا خارج از كشور در رابطه با بيمه نامه هاي صادره در چارچوب ضوابط بيمه مركزي ج.ا.ايران ؛

-  قبول بيمه­ هاي اتكايي از مؤسسات بيمه داخلى يا خارجى در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعايت ظرفيت نگهداري شركت و ضوابطي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران اعلام مي­ كند ؛

- سرمايه­ گذاري از محل سرمايه، ذخاير و اندوخته­ هاي ­فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي­ بيمه .

تبصره ۱ : حداكثر هر خطري كه شركت مي تواند بيمه كند برابر با بيست درصد مجموع سرمايه و اندوخته ها و ذخاير فني شركت ( به استثناي ذخيره خسارت معوق ) بوده و تجاوز از آن مجاز نيست مگر اين كه شركت براي مازاد بر آن تحصيل بيمه اتكايي نمايد .

تبصره ۲ : ميزان پذيرش­ و ­نگهداري ­ريسك در چارچوب ضوابطي است كه بيمه ­مركزي ج.ا.­ايران تعيين و ابلاغ مي­نمايد.


۲) مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان هشت بهشت، خیابان دکتر فاطمی، پلاک ۲/ شماره تماس: ۸۸۹۵۰۵۶۲، دورنگار: ۸۸۹۸۱۱۵۰ 

3) سرمایه فعلی شرکت : ۰۰۰ر۷۵۶ میلیون ریال منقسم به ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۶ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی عادی با نام.

۴) موضوع افزایش سرمایه: به منظور افزایش ظرفیت شرکت برای قبول ریسک، افزایش نسبت توانگری مالی با توجه به آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه وتأمین شرایط لازم جهت گسترش فعالیت های بیمه اتکایی کشور ، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

۵) محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته و اندوخته سرمايه ای .

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۲۰۰ر۱۵۱ میلیون ريال که مبلغ ۸۰۰ر۳۷ میلیون ريال آن از محل سود انباشته و اندوخته سرمايه ای و ۴۰۰ر۱۱۳ ريال ديگر از محل  مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی می باشد.

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۲۰۰ر۹۰۷ میلیون ريال منقسم بر ۰۰۰ر۲۰۰ر۹۰۷ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی بانام.

۸)مدت شرکت: نامحدود

۹) نوع سهام: سهام عادی با نام بوده و شرکت سهام ممتاز ندارد.

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: یک هزار ريال

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۰۰۰ر۳۹۲ر۳۷۷ر۱۱۳ ريال

۱۲)مبلغ افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمايه ای :۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ر۳۷ ریال

۱۳) تعداد سهام قابل عرضه : ۶۰۸ر۲۲ سهم

۱۴) مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت:

۱۵) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می­توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

۱۶) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه: مطابق قانون تجارت. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد.

۱۷) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت سهام ممتاز ندارد.

۱۸) مبلغ و تعداد اوراق قرضه/مشارکت قابل تبدیل به سهم: موضوعیت ندارد.

۱۹) مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: موضوعیت ندارد.

۲۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی­های شرکت مبلغ ۸۶۸ر۹۰۵ر۴ ميليون ريال طبق آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ می­ باشد.ضمناً دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده باشد وجود ندارد.

۲۱) مدت پذیره­نویسی: از اول وقت اداری روز  یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایۀ تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره ­نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره­ نویسی متوقف خواهد شد.

۲۲) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره ­نویسی باید تعهد شود: حداقل ۰۰۰ر۱۰ و حداکثر ۶۰۸ر۲۲سهم.

۲۳) بانک عامل: حساب شماره : ۲۲۵/۱۱/۱۲۹۹۹۹۹/۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه فاطمی(کد۲۲۵) قابل واريز در تمامی شعبه های بانک پاسارگاد به نام بيمه پاسارگاد جهت واريز وجوه پذيره نويسان اختصاص داده شده است.

۲۴) مشخصات متعهدان پذیره نویسی و میزان تعهدات آنها: شرکت  تامين مسکن گروه مالی پاسارگاد (سهامی خاص) و شرکت تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد (سهامی خاص) متعهد گردیده ­اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم­ های استفاده نشده ظرف مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی اقدام نمایند.

۲۵) روزنامه­ های کثیرالانتشار: روزنامه های کثيرالانتشاری که اطلاعيه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود  روزنامه­ های اطلاعات و دنیای اقتصاد می باشد. همچنين اعلاميه مذکور در روزنامه های عصر اقتصاد و راه مردم (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لايحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) منتشر می گردد.

۲۶) چگونگی تخصیص سهام به پذیره ­نویسان:

با توجه به پذیرش این شرکت در شرکت فرابورس ایران، این سهام از طریق سامانه معاملات  شرکت فرابورس ايران به فروش می­ رسد. ضمناً سهامدارانی که حق ­تقدم فوق را خریداری می­ نمایند، می­ بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق ­تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره ­نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

۲۷) کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل : اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره­ نویسی و آخرین صورت­های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و موسسات غير تجاری تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www. pasargadinsurance.ir. و سامانه اطلاع رسانی ناشران به آدرس: www.codal.ir در دسترس علاقه­مندان می­باشد.

۲۸) مشخصات سهامداران بالای ۱۰ درصد:

۱- شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ به تاريخ ۸۴/۶/۱۳ در تهران ،  دارنده ۲۰ درصد از کل سهام شرکت.

۲-شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ(سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۵۷۵۶ به تاريخ۸۴/۷/۴ در تهران دارنده ۱۹/۲۱ درصد از کل سهام شرکت.


۲۹) نحوۀ عمل در صورت عدم تکمیل پذیره ­نویسی سهام شرکت: در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه، شرکت تامين مسکن گروه مالی پاسارگاد (سهامی خاص) و شرکت تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد (سهامی خاص) متعهد گردیده ­اند تا نسبت به خرید کل سهام باقی مانده ظرف مدت ۵ روز پايانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند.


نکات مهم:

مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیۀ پذیره ­نویسی بر عهدۀ ناشر است.

ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه­ گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده­اند.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به­ منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعات بوده و به ­منزلۀ تائید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارش در مورد شرکت­ها یا طرح­ های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی­ باشد.
پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند:
تهران ابتدای خیابان ملا صدرا ،شماره ۱۳ ، سازمان بورس و اوراق بهادار.اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای.


هیأت مدیره شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)


( 0 Votes )

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی