بستن منو
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۳

مسیر سایت

پورتال خبری > خبر و اخبار بیمه پاسارگاد > آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد

آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه

شرکت بیمه پاسارگاد(سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۹۰۰۷۰ و شناسۀ ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱

به اطـلاع می‌ر‌ساند به استناد مـصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده ۰۱/۰۶/ ۱۳۹۴ و مـجوز شمارة ۱۶۵۲۲/ ۴۰۲/ ۹۴ مورخ ۰۴/۲۰/ ۱۳۹۴  بیمه مرکزی ج.ا.ایران  و مجوز شماره ۳۲۳۰۹۴/ ۱۲۱ مورخ ۱۱/۰۵/ ۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰ر۱۳۴ر۱ میلیون ریال به مبلغ۲۰۰ر۰۴۱ر۲ میلیون ریال، منقسم به  ۰۰۰ر۲۰۰ر۰۴۱ر۲ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

۱-سرمایه فعلی شرکت: ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳۴ر۱ ریال،

۲-مبلغ افزایش سرمایه:۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۹۰۷ ریال،

۳-مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۰۴۱ر۲ ریال

۴-ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال

۵-تعداد سهام عرضه شده: ۰۰۰ر۴۰۰ر۶۸۰ سهم،

۶-نوع سهم: عادی با نام

۷-محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی  به مبلغ ۴۰۰ر۶۸۰ میلیون ریال ، اندوخته سرمايه ای به مبلغ ۴۰۰ر۱۱۳ میلیون ریال و اندوخته افزایش سرمایه به مبلغ ۴۰۰ر۱۱۳ میلیون ریال انجام خواهدشد.

۸-موضوع افزایش سرمایه: افزایش ظرفیت شرکت برای قبول ریسک و افزایش نسبت توانگری مالی

۹-به هر صاحب سهم بیمه پاسارگاد، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ ۰۱/۰۶/ ۱۳۹۴ ،  تعداد ۶۰ حق‌تقدم خرید سهم جدید و تعداد ۲۰ سهام جایزه تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق­ تقدم­ های متعلقه هر سهم در گواهینامة حق­ تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

۱۰-سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند ۱۲ این آگهی مراجعه نمایند.

۱۱-مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

۱۲-سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق­تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:

سهامدارانی که به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب شمارة ۱-۱۲۹۹۹۹۹-۱۱-۲۲۵ این شرکت نزد بانک پاسارگاد  شعبۀ فاطمی کد ۲۲۵  واریز و رسید بانکی مربوطه را به‌انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران-خیابان فاطمی-خیابان هشت بهشت –شماره۲-طبقه چهارم امور سهام. کد پستی :۱۴۱۴۷۶۴۱۳۷ ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به آدرس یکی از شعب شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)در سراسر کشور تحویل و رسید دریافت نمایند.

سهامدارانی که به‌موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران-خیابان فاطمی-خیابان هشت بهشت –شماره۲-طبقه چهارم امور سهام. کد پستی :۱۴۱۴۷۶۴۱۳۷ ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به آدرس یکی از شعب شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)در سراسر کشور تحویل و رسید دریافت نمایند.

۱۳-در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شمارة ۱-۱۲۹۹۹۹۹-۱۱-۲۲۵ این شرکت نزد بانک پاسارگاد شعبۀ فاطمی کد ۲۲۵  اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، به‌انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران-خیابان فاطمی-خیابان هشت بهشت –شماره۲-طبقه چهارم امور سهام. کد پستی :۱۴۱۴۷۶۴۱۳۷ ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به آدرس یکی از شعب شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)در سراسر کشور تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد‌شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آن ها تعلق نخواهد گرفت.

14-حق‌تقدم­ های استفاده نشده ظرف مهلت مقرر (طی دوره پذیره­ نویسی) و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه گردیده و وجوه حاصل از فروش سهام پذیره­ نویسی نشده، پس از کسر هزینه­ های مرتبط با فروش، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری پس از ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت­ ها، به حساب دارندگان حق­ تقدم­ ها و پاره سهم­ های یاد شده، واریز خواهد شد.


نکات مهم:

مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش ­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید.

سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه‌شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت شرکت بیمه پاسارگاد به آدرس  www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با شمارۀ تلفن ۸۲۴۸۹ تماس حاصل نمایند.

گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می‌باشد.


( 0 Votes )

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی